ដល់ក! គេលេងអង្គុយ លើសំណាក់ព្រះពុទ្ធចឹងម៉ង?

Share this...
Share on Facebook
Facebook

បងប្អូនជួយមើលមនុស្សមួយក្រុមនេះ លេងថតគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ក្បាច់ទាំងអស់ជាមួយរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធចឹងម៉ង។

ហើយបើលេងចឹងៗអី អោយយកបុណ្យទៅណាអស់ទៅលោកអើយ! ល្មមចេះស្គាល់ប្រពៃណីខ្លះហើយព្រះអង្គម្ចាស់!